Skip to main content

ZWILKOP ZW-10

ZASTOSOWANIE:

ZWILKOP ZW-10 przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce w kopalniach węgla kamiennego do zraszania pyłów przy maszynach i urządzeniach górniczych, w tym również "kurtynach wodnych", systemach mgłowych oraz okresowego zmywania ociosów wyrobisk.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA:

Środek oferowany w formie koncentratu do rozcieńczania z wodą. Preferowane stężenie koncentratu w wodzie wynosi 0,05 – 0,25 % w zależności od typu węgla np. (typ 32-35 )

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE

Preparat ZWILKOP ZW-10 w ofercie handlowej jest w postaci koncentratu. ZWILKOP ZW-10 stosuje się podając za pomocą pompy dozującej do strumienia wody zasilającej urządzenia zraszające maszyn i urządzeń górniczych, w tym "kurtyn wodnych" i systemach mgłowych. W celu zachowania optymalnych warunków bezpieczeństwa preparat ZWILKOP ZW-10 można stosować w "kustynach wodnych" i systemach mgłowych mających wydatek wodny do 11dm³/min, przy ciśnieniu 0,4 - 0,6 MPa. Stosując preparat ZWILKOP ZW-10 w "kurtynach wodnych" i systemach mgłowych należy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania zasad i warunków bezpieczeństwa podanych w dokumentacji technicznej tych urządzeń.

MAGAZYNOWANIE

ZWILKOP ZW-10 należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Pomieszczenie magazynowe powinno być suche, dobrze wentylowane o temperaturze 0 - 30C z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, grzejników i otwartego ognia w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Opakowania należy  traktować jako zwrotne. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu preparatem handlowym miejsca te przemyć kilkukrotnie wodą. W trakcie używania nie jeść, nie palić. W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza zabierając ze sobą instrukcję stosowania preparatu i kartę charakterystyki wyrobu. Absolutnie konieczna interwencja medyczna w razie celowego lub przypadkowego spożycia.