Izoplast ADW
Szukaj
  1. pl
  2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

Dotacja unijna PL

 

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. 

 

Tytuł projektu:

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu. Nr wniosku WND-RPSL.03.02.00- 24-00DB/17- 003

 

Cel projektu:

 

Rozwój wnioskodawcy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnego nowego produktu: mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu (1 innowacja produktowa nie znana i nie stosowana dotychczas dla rynku i Firmy), umożliwiającego zgłoszenie wniosku patentowego. Ww. cel będzie osiągnięty przez cele pośrednie:

-Usprawnienie procesu produkcyjnego, tj. wprowadzenie 1 innowacji procesowej dzięki instalacji innowacyjnej linii do produkcji mas polimerowo- bitumicznych z wsadem perlitu, będącej efektem prac B+R wnioskodawcy,

-poprawa BHP przy wytwarzaniu, użytkowaniu i likwidacji komponentu, dzięki zmniejszeniu emisji lotnych związków organicznych VOC o ok. 20%, ograniczeniu kontaktu pracowników z oparami

-zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez:

*dodanie perlitu,

*zmniejszenie ilości asfaltu w produkcie, energii niezbędnej do wytworzenia, emisji lotnych związków organicznych VOC o ok. 20%,

-zwiększenie niezawodności pracy dzięki rozwiązaniom TIK: instalacji sterującej i systemowi magazynowemu.

-zwiększenie wydajności, dokładności dzięki otrzymaniu dotacji, zaangażowaniu środków prywatnych Firmy, wprowadzeniu innowacji organizacyjnej i marketingowej:

1) system magazynowy, technologii produkcji przedmiotowej masy,

2) promocja, nowa strona www w j. pol. i ang. dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.

-Zwiększenie konkurencyjności dzięki wprowadzeniu (3) innowacji, co skutkować będzie wzrostem l. klientów i utworzeniem nowych miejsc pracy (2), realizację celu-wzrost zatrudnienia (o 2 etaty).

 

 

Planowane efekty:

 

Nowym produktem będzie wysoko lepka bitumiczno-polimerowa masa z wypełniaczem perlitu ekspandowanego, zgłoszona do opatentowania w Polsce.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 388 643,20 zł

 

Zapytanie ofertowe:

 

W związku z realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu." planowanego do realizacji w ramach działania 3.2 RPO WSL 2014 - 2020, prosimy o składanie ofert na poniższe zapotrzebowanie:

Mieszalnik,

Przenośnik,

System magazynowy,

Elementy elektroniczne,

Wykonanie strony internetowej w języku angielskim,

Reklama radiowa.

 

Szczegółowe dane do ofert w załącznikach.

 

Termin składania ofert do 07.03.2017r. (dotyczy:przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne, wykonanie strony internetowej w języku angielskim).

 

Termin składania ofert do 10.03.2017r. (dotyczy:mieszalnik).

 

Uprzejmie informujemy, że oferty należy składać do godziny 24:00.

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy PPH ADW Sp. z o.o. Wyry ul. Zbożowa 2 lub mailem na adres sekretariat@adw.com.pl

 

W dniu 15.03.2017r. dokonano wyboru najlepszych ofert na przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne i stronę internetową wersja angielska w związku z realizacją projektu. Informacje o wyniku postępowania w załącznikach.

 

Ogłaszamy ponownie konkurs na dostawę mieszalnika. Szczegółowe dane do oferty w załączniku.Termin składania ofert do 18.04.2017r. do godziny 24:00.

 

W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2.RPO WSL 2014-2020 w dniu 04.05.2017r. dokonano wyboru najlepszej oferty na dostawę mieszalnika. Informacja o wyniku postępowania w załączniku dotyczącym mieszalnika.

 

W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2.RPO WSL 2014-2020 w dniu 04.05.2017r. ogłaszamy konkurs na reklamę radiową. Szczegółowe dane do ofert w załączniku. Termin składania ofert do 27.04.2018r. do godz. 24:00 w siedzibie firmy lub mailem na adres adw@adw.com.pl

 

W dniu 09.05.2018r. dokonano wyboru najlepszej oferty na reklamę radiową. Informacja o wyniku postępowania w załączniku. 

 

Załączniki:

 

Mieszalnik (aktualne)

Mieszalnik- zakończono (nieaktualne)

Przenośnik

System magazynowy

Elementy elektroniczne

Strona internetowa wersja angielska

Reklama radiowa

Adw > Dotacje unijne

 

Dotacja unijna PL

 

 

 

Okres realizacji projektu:

 

2020-03-30 do 2021-05-30

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. 

 

Tytuł projektu:

 

Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnej chemoutwardzalnej, jednopowłokowej, wodorozcieńczalnej farby z zastosowaniem innowacyjnego disolwera ze zoptymalizowanym numerycznie układem dyspergowania/mieszania.nr WND-RPSL.03.02.00-24-02AA/20-003

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie konkurencyjności produktów i pozyskanie nowych klientów dzięki wdrożeniu produkcji innowacyjnej chemoutwardzalnej, jednopowłokowej, farby z serii UNIEPAL do ogniochronnego zabezpieczania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych z zastosowaniem innowacyjnej technologii dyspergowania środków uniepalniających przy użyciu nowo pozyskanego w ramach projektu disolwera ze zoptymalizowanym numerycznie układem do mieszania.

 

Opis produktu:

 

Produkt to chemoutwardzalna, jednopowłokowa, farba z serii UNIEPAL do ogniochronnego zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych (tj: płyta wiórowa, płyta OSB, sklejka, itp. ).

Skład farby to: nowoczesna chemoutwardzalna żywica epoksydowa, oraz układ odpowiednio dobranych i równomiernie zdyspergowanych środków uniepalniających. Technologia i receptura opracowana w laboratorium firmy ADW, jest jej własnością i stanowi „know-how” przedsiębiorstwa.

Produkt charakteryzuje się doskonałymi walorami użytkowymi i aplikacyjnymi: łatwością i szybkością w zastosowaniu (produkt jednopowłokowy, nie wymaga podkładu ani ochronnej powłoki nawierzchniowej), szerokie spektrum przemysłowych metod aplikacji, co ma szczególne znaczenie przy malowaniu dużych powierzchni i użyciu farby na liniach produkcyjnych. 

Na drewnie i materiałach drewnopochodnych o grubości nie mniejszej niż 12mm pozwala uzyskać klasę reakcji na ogień nie niższą niż B-s2 d0 i Bfl-s1 wg PN EN 13501-1 + A1:2009. Posiada krótki czas schnięcia: od kilkunastu minut do czterech godzin, w zależności od technologii i temperatury w jakiej prowadzi się malowanie. Niezmiernie przydatna cecha farby przy zastosowaniu przemysłowym na liniach lakierniczych. Produkt generalnie przeznaczony jest do przemysłowego, ogniochronnego zabezpieczania materiałów drewnopochodnych i drewna za pomocą natrysku hydrodynamicznego lub polewarek itp. 

Eksploatacja materiałów drewnopochodnych i drewna, zabezpieczonych ogniochronnie – w zależności od właściwości użytego materiału drewnopochodnego – wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, bez bezpośredniego narażenia na stały opad deszczu i śniegu.

 

Do realizacji produkcji nowej farby w ramach projektu zakupiono nowoczesny disolwer ze zoptymalizowanym numerycznie układem mieszania. W ramach projektu zakupiono również drukarkę, etykiet do oklejania pojemników, komputer do kontroli sterowania procesu produkcyjnego

 

Planowane efekty:

 

W wyniku realizacji projektu wprowadzamy nowe rozwiązania marketingowe polegające na dystrybucji edytowanej dla wybranych zakładów produkcyjnych. Powstaje również możliwość organizowania zdalnej kontroli parametrów pracy maszyny poprzez podłączenie do zakładowej sieci internetowej.

 

 

Wartość całego projektu: 328 442,49 zł

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt to kwota 131 376,98 zł

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW