Dotacja unijna PL

 

Okres realizacji projektu: 2020-03-30 do 2021-05-30

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. 

 

Tytuł projektu:  Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnej chemoutwardzalnej, jednopowłokowej, wodorozcieńczalnej farby z zastosowaniem innowacyjnego disolwera ze zoptymalizowanym numerycznie układem dyspergowania/mieszania.nr WND-RPSL.03.02.00-24-02AA/20-003

 

Cel projektu.

 

Produkcja innowacyjnej chemoutwardzalnej, jednopowłokowej, farby z serii UNIEPAL do ogniochronnego zabezpieczania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych z zastosowaniem innowacyjnej technologii dyspergowania środków uniepalniających przy użyciu disolwera ze zoptymalizowanym numerycznie układem do mieszania.

 

Opis produktu.

 

Produkt to chemoutwardzalna, jednopowłokowa, farba z serii UNIEPAL do ogniochronnego zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych (tj: płyta wiórowa, płyta OSB, sklejka, itp. ).

Skład farby to: nowoczesna chemoutwardzalna żywica epoksydowa, oraz układ odpowiednio dobranych i równomiernie zdyspergowanych środków uniepalniających. Technologia i receptura opracowana w laboratorium firmy ADW, jest jej własnością i stanowi „know-how” przedsiębiorstwa.

Produkt charakteryzuje się doskonałymi walorami użytkowymi i aplikacyjnymi: łatwością i szybkością w zastosowaniu (produkt jednopowłokowy, nie wymaga podkładu ani ochronnej powłoki nawierzchniowej), szerokie spektrum przemysłowych metod aplikacji, co ma szczególne znaczenie przy malowaniu dużych powierzchni i użyciu farby na liniach produkcyjnych. 

Odpowiednio dobrany rodzaj spoiwa i układ retardantów, zapewnia doskonałe właściwości fizyko-chemiczne i użytkowe farby po jej utwardzeniu. Na uwagę zasługują wysoka odporność mechaniczna, chemiczna powłoki, oraz doskanała adhezja do materiałów drewnopochodnych, również laminowanych, drewna gatunków krajowych i większości gatunków egzotycznych, Adhezja (przyczepność) powłoki do materiałów drewnopochodnych wyższa niż kohezja (spójność, podatność na rozwarstwienie ) podłoża.

Na drewnie i materiałach drewnopochodnych o grubości nie mniejszej niż 12mm pozwala uzyskać klasę reakcji na ogień nie niższą niż B-s2 d0 i Bfl-s1 wg PN EN 13501-1 + A1:2009. Posiada krótki czas schnięcia: od kilkunastu minut do czterech godzin, w zależności od technologii i temperatury w jakiej prowadzi się malowanie. Niezmiernie przydatna cecha farby przy zastosowaniu przemysłowym na liniach lakierniczych. Produkt generalnie przeznaczony jest do przemysłowego, ogniochronnego zabezpieczania materiałów drewnopochodnych i drewna za pomocą natrysku hydrodynamicznego lub polewarek itp.

Po wyschnięciu powłoki naniesionego produktu, materiały drewnopochodne ( płyty ) można sztaplować        ( układać jedną na drugą ) bez obawy o uszkodzenie powłok i sklejenie.

Powłoka ogniochronna odporna na uszkodzenia mechaniczne przy normalnie starannym obchodzeniu się podczas transportu i montażu. Produkt ( materiał drewnopochodny plus powłoka ogniochronna ) odporny jest na czasowe zawilgocenie ( deszcz, śnieg ) przy normalnie starannym montażu.

Eksploatacja materiałów drewnopochodnych i drewna, zabezpieczonych ogniochronnie – w zależności od właściwości użytego materiału drewnopochodnego – wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, bez bezpośredniego narażenia na stały opad deszczu i śniegu.

 

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt to kwota 131 376,98 zł

Płynna membrana polimerowa

Dotacje unijne

Dotacja unijna PL

 

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. 

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu 

Nr wniosku WND-RPSL.03.02.00- 24-00DB/17- 003

 

Cel projektu.

 

Rozwój wnioskodawcy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnego nowego produktu: mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu (1 innowacja produktowa nie znana i nie stosowana dotychczas dla rynku i Firmy), umożliwiającego zgłoszenie wniosku patentowego. Ww. cel będzie osiągnięty przez cele pośrednie:

-Usprawnienie procesu produkcyjnego, tj. wprowadzenie 1 innowacji procesowej dzięki instalacji innowacyjnej linii do produkcji mas polimerowo- bitumicznych z wsadem perlitu, będącej efektem prac B+R wnioskodawcy,

-poprawa BHP przy wytwarzaniu, użytkowaniu i likwidacji komponentu, dzięki zmniejszeniu emisji lotnych związków organicznych VOC o ok. 20%, ograniczeniu kontaktu pracowników z oparami

-zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez:

*dodanie perlitu,

*zmniejszenie ilości asfaltu w produkcie, energii niezbędnej do wytworzenia, emisji lotnych związków organicznych VOC o ok. 20%,

-zwiększenie niezawodności pracy dzięki rozwiązaniom TIK: instalacji sterującej i systemowi magazynowemu.

-zwiększenie wydajności, dokładności dzięki otrzymaniu dotacji, zaangażowaniu środków prywatnych Firmy, wprowadzeniu innowacji organizacyjnej i marketingowej:

1) system magazynowy, technologii produkcji przedmiotowej masy,

2) promocja, nowa strona www w j. pol. i ang. dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.

-Zwiększenie konkurencyjności dzięki wprowadzeniu (3) innowacji, co skutkować będzie wzrostem l. klientów i utworzeniem nowych miejsc pracy (2), realizację celu-wzrost zatrudnienia (o 2 etaty).

 

 

Planowane efekty:

 

Nowym produktem będzie wysoko lepka bitumiczno-polimerowa masa z wypełniaczem perlitu ekspandowanego, zgłoszona do opatentowania w Polsce.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 388 643,20 zł

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu." planowanego do realizacji w ramach działania 3.2 RPO WSL 2014 - 2020, prosimy o składanie ofert na poniższe zapotrzebowanie:

Mieszalnik,

Przenośnik,

System magazynowy,

Elementy elektroniczne,

Wykonanie strony internetowej w języku angielskim,

Reklama radiowa.

 

Szczegółowe dane do ofert w załącznikach.

 

Termin składania ofert do 07.03.2017r. (dotyczy:przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne, wykonanie strony internetowej w języku angielskim).

 

Termin składania ofert do 10.03.2017r. (dotyczy:mieszalnik).

 

Uprzejmie informujemy, że oferty należy składać do godziny 24:00.

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy PPH ADW Sp. z o.o. Wyry ul. Zbożowa 2 lub mailem na adres sekretariat@adw.com.pl

 

W dniu 15.03.2017r. dokonano wyboru najlepszych ofert na przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne i stronę internetową wersja angielska w związku z realizacją projektu. Informacje o wyniku postępowania w załącznikach.

 

Ogłaszamy ponownie konkurs na dostawę mieszalnika. Szczegółowe dane do oferty w załączniku.Termin składania ofert do 18.04.2017r. do godziny 24:00.

 

W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2.RPO WSL 2014-2020 w dniu 04.05.2017r. dokonano wyboru najlepszej oferty na dostawę mieszalnika. Informacja o wyniku postępowania w załączniku dotyczącym mieszalnika.

 

W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2.RPO WSL 2014-2020 w dniu 04.05.2017r. ogłaszamy konkurs na reklamę radiową. Szczegółowe dane do ofert w załączniku. Termin składania ofert do 27.04.2018r. do godz. 24:00 w siedzibie firmy lub mailem na adres adw@adw.com.pl

 

W dniu 09.05.2018r. dokonano wyboru najlepszej oferty na reklamę radiową. Informacja o wyniku postępowania w załączniku. 

 

Załączniki:

 

Mieszalnik (aktualne)

Mieszalnik- zakończono (nieaktualne)

Przenośnik

System magazynowy

Elementy elektroniczne

Strona internetowa wersja angielska

Reklama radiowa

Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray
  1. pl
  2. en

MENU

Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop