Izoplast ADW
Szukaj
  1. pl
  2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray
preparat na grzyba na ścianie

MYCETOX® M'

Środek grzybobójczy do murów


NISZCZY BEZPOWROTNIE GRZYBY, PLEŚŃ W MURACH I NA TYNKACH. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. NIEZASTĄPIONY PRZY MYCIU NAGROBKÓW (MARMUR, LASTRIKO ITP.)


PRZEZNACZENIE:
Skutecznie zwalcza pleśń i grzyby na powierzchniach pokrytych farbami i tapetami. Może być stosowany do czyszczenia pokryć dachowych (np. dachówki ceramiczne), czyszczenia nagrobków, kamieni naturalnych. Zaleca się dodatek Mycetoxu M’ do farb malarskich w celu zabezpieczenia ścian przed atakiem grzybów. Preparat może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.


SPOSÓB STOSOWANIA:
Preparat w postaci płynnej, gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed przystąpieniem do prac z preparatem należy usunąć grzyby pleśniowe ze ścian poprzez zdrapanie np. szpachelką, szczotką drucianą itp. a następnie umyć ścianę wodą. Po tych czynnościach należy nasączyć ścianę preparatem za pomocą pędzla, szczotki lub natrysku. Zabezpieczane powierzchnie powinny być nasączane środkiem co najmniej 2 razy. Drugą warstwę należy wykonać po wsiąknięciu w mur pierwszej warstwy. Świeżo zabezpieczone powierzchnie nie powinny stykać się bezpośrednio z produktami żywnościowymi do czasu wyschnięcia zabezpieczanej powierzchni tj. ok. 8 godzin.


Efekt biobójczy uzyskiwany jest bezpośrednio po zastosowaniu środka i nasączeniu muru w ilości co
najmniej 0,15 1/m2. W czasie wykonywania prac i po ich zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, do zaniku specyficznego zapachu. Po tym czasie nadają się do użytkowania. Im więcej zagrzybiony mur wchłonie preparatu, tym wniknie on głębiej i skuteczniej zniszczy w przekroju całego muru zarodniki grzybów pleśniowych. Po wykonaniu prac narzędzia należy umyć ciepłą wodą.


ZASTOSOWANIE:

MYCETOX® M'

Środek grzybobójczy do murów


NISZCZY BEZPOWROTNIE GRZYBY, PLEŚŃ W MURACH I NA TYNKACH. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. NIEZASTĄPIONY PRZY MYCIU NAGROBKÓW (MARMUR, LASTRIKO ITP.)


PRZEZNACZENIE:
Skutecznie zwalcza pleśń i grzyby na powierzchniach pokrytych farbami i tapetami. Może być stosowany do czyszczenia pokryć dachowych (np. dachówki ceramiczne), czyszczenia nagrobków, kamieni naturalnych. Zaleca się dodatek Mycetoxu M’ do farb malarskich w celu zabezpieczenia ścian przed atakiem grzybów. Preparat może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.


SPOSÓB STOSOWANIA:
Preparat w postaci płynnej, gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed przystąpieniem do prac z preparatem należy usunąć grzyby pleśniowe ze ścian poprzez zdrapanie np. szpachelką, szczotką drucianą itp. a następnie umyć ścianę wodą. Po tych czynnościach należy nasączyć ścianę preparatem za pomocą pędzla, szczotki lub natrysku. Zabezpieczane powierzchnie powinny być nasączane środkiem co najmniej 2 razy. Drugą warstwę należy wykonać po wsiąknięciu w mur pierwszej warstwy. Świeżo zabezpieczone powierzchnie nie powinny stykać się bezpośrednio z produktami żywnościowymi do czasu wyschnięcia zabezpieczanej powierzchni tj. ok. 8 godzin.


Efekt biobójczy uzyskiwany jest bezpośrednio po zastosowaniu środka i nasączeniu muru w ilości co najmniej 0,15 1/m2. W czasie wykonywania prac i po ich zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, do zaniku specyficznego zapachu. Po tym czasie nadają się do użytkowania. Im więcej zagrzybiony mur wchłonie preparatu, tym wniknie on głębiej i skuteczniej zniszczy w przekroju całego muru zarodniki grzybów pleśniowych. Po wykonaniu prac narzędzia należy umyć ciepłą wodą.


ZASTOSOWANIE:

preparat na grzyba na ścianie

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW
preparat na grzyba na ścianie

MYCETOX® M'

Preparat grzybobójczy do murów


NISZCZY BEZPOWROTNIE GRZYBY, PLEŚŃ W MURACH I NA TYNKACH. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. NIEZASTĄPIONY PRZY ODŚWIEŻANIU NAGROBKÓW (MARMUR, LASTRIKO ITP.)


Mycetox M: dopuszczony do obrotu decyzją Ministra Zdrowia – numer pozwolenia 4603/11


PRZEZNACZENIE:

Skutecznie zwalcza grzyby i pleśń na powierzchniach pokrytych farbami i tapetami. Może być stosowany do konserwacji pokryć dachowych (np. dachówki ceramiczne), odgrzybiania nagrobków, kamieni naturalnych.
Preparat może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.


SPOSÓB STOSOWANIA:

Preparat w postaci płynnej, gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed przystąpieniem do prac z preparatem należy usunąć grzyby pleśniowe ze ścian poprzez zdrapanie np. szpachelką, szczotką drucianą itp. a następnie umyć ścianę wodą. Po tych czynnościach należy nasączyć ścianę preparatem za pomocą pędzla, szczotki lub natrysku. Zabezpieczane powierzchnie powinny być nasączane środkiem co najmniej 2 razy. Drugą warstwę należy wykonać po wsiąknięciu w mur pierwszej warstwy. Świeżo zabezpieczone powierzchnie nie powinny mieć  bezpośredniego kontaktu z produktami żywnościowymi do czasu wyschnięcia zabezpieczanej powierzchni tj. ok. 8 godzin.

 

Efekt biobójczy uzyskiwany jest bezpośrednio po zastosowaniu środka i nasączeniu muru w ilości co najmniej 150g/m2. W czasie wykonywania prac i po ich zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, do zaniku specyficznego zapachu. Po tym czasie nadają się do użytkowania. Im więcej zagrzybiony mur wchłonie preparatu, tym wniknie on głębiej i skuteczniej zniszczy w przekroju całego muru zarodniki grzybów pleśniowych. Po wykonaniu prac narzędzia należy umyć ciepłą wodą.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      NIEBEZPIECZEŃSTWO

Substancja czynna: Chlorek didecylodimetyloamonu  (48 g/kg)

 

 

 

 

H315 Działa drażniąco na skórę.


H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 


H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 


P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 


P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. 


P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 


P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. 


P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Podmiot odpowiedzialny :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o.
43-175 Wyry, ul. Zbożowa 2
Tel. 32 218 71 85

 

 

Ten produkt kupisz na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1l / 5l

DOSTĘPNY W ROZMIARACH